Pomiary elektryczne

Przyrząd pomiarowy powinna cechować ergonomiczna obsługa, pozwalająca na spełnienie wszelkich stawianych wymagań, umożliwiająca prowadzenia pomiarów w sposób szybki, wygodny i bezpieczny, a dodatkowo pomiary wykonywane przyrządem powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Z Prawa Budowlanego wynika, że obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli okresowej przez właściciela lub zarządcę co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola nie obejmuje właścicieli budynków i zarządów: budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotyczy to także budownictwa zagrodowego i letniskowego, a także wymienionych w art. 29 ust. 1. prawa budowlanego.

Terminy badań powinny być określone w Zakładowej Instrukcji Eksploatacji w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzględniając wpływ warunków środowiskowych.

Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są:

 1. Ustawa Prawo Budowlane, zgodnie z którą badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej (w tym ochronny przeciwporażeniowej) powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat lub co rok przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych.
 2. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
 3. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z którym:
  • okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych (urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, które ma taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane) pod względem bezpieczeństwa odbywa się jeden raz w miesiącu, natomiast okresowa kontrola stanu i oporności izolacji ( w tym ochronny przeciwporażeniowej) co najmniej dwa razy w roku.
 4. Zgodnie z normą PN-IEC- 60364-6-61 załącznik F: sprawdzenie i próby instalacji elektrycznych powinny być wykonywane w ciągu najkrótszego czasu. Najdłuższy okres między badaniami może być ustalony w przepisach krajowych. Okres może ten wynosić 3 lata, z wyjątkiem podanych poniżej przypadków, gdzie zalecany jest okres krótszy:
  • miejsca pracy, gdzie występuje niebezpieczeństwo zniszczenia, pożaru lub wybuchu
  • obiekty komunalne
  • place budowy
  • miejsca, w których jest używany sprzęt przenośny
  Dla budownictwa mieszkaniowego mogą być stosowane dłuższe okresy niż 3 lata.